● پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

کاربران
پسوند : gifحجم : 1.95 MB
پسوند : pngحجم : 1.95 MB
پسوند : jpgحجم : 4.88 MB
پسوند : jpegحجم : 4.88 MB
پسوند : bmpحجم : 1.95 MB
پسوند : zipحجم : 29.3 MB
پسوند : rarحجم : 29.3 MB
پسوند : mp3حجم : 29.3 MB
پسوند : aviحجم : 4.88 MB
پسوند : mp4حجم : 4.88 MB
پسوند : wmvحجم : 4.88 MB
پسوند : wmaحجم : 2.93 MB
پسوند : wavحجم : 2.93 MB
پسوند : mpgحجم : 4.88 MB
پسوند : mpegحجم : 4.88 MB
پسوند : datحجم : 4.88 MB
پسوند : 3gpحجم : 1.46 MB
queue
Powered by Kleefa
Powered by Kleefa